Utbildning på biblisk grund – en ödesfråga för landet

Manifest för bibeltrogen teologisk utbildning:

Fyren

 

Vi lever i en tid när grundläggande sanningar i kristen tro ifrågasätts, när det kristna västerlandet blir alltmer sekulariserat, när det blir allt svårare att stå för en kristen livsstil och när andra trossystem och ideologier hotar att tränga ut kristen tro. Det är nu viktigare än någonsin att Kristi kropp kan stå stark, förkunna evangeliet och visa vägen både till tro på Jesus Kristus och till att leva som kristen, mitt i tidens stormar.

Det är därför utbildningen av kristna ledare är avgörande. Historien visar att teologisk högre utbildning, både på gott och ont, spelar en stor roll för vilken väg kyrkor och samfund går. Den teologiska utbildningen är som ett roder, som trots att det är litet kan styra ett stort skepp.

Visionen är en samfundsoberoende kristen teologisk högskola, som fortsätter, utvecklar och breddar det som LOTS i tjugo år har gjort som en evangelisk karismatisk utbildning, grundad på Bibeln och klassisk kristen tro, med öppenhet för hela Kristi kropp och den Helige Andes verk. Syftet med en sådan utbildning är att träna män och kvinnor för effektiv tjänst, en ny generation av kristna ledare som kan stå för och förkunna Guds ord i den helige Andes kraft, som kan bygga starka församlingar och vara en tydlig kristen röst i samhälle och kultur. Vi tror att skandinavisk kristenhet behöver flera alternativa utbildningar av detta slag och stöder sådana initiativ, inte i polemik mot andra utbildningar, utan i kamp för uppdraget att nå ut med evangeliet.

Att en sådan högskola ska vara kristen betyder att den grundar sig på den kristna tro som en gång för alla givits åt de heliga. Medan annan utbildning säkert kan bidra till ökad kunskap, kommer en utbildning som grundas i den kristna församlingen att kunna stärka och utveckla den kristna tro som är nödvändig för tjänst i församling och mission.

Att en sådan högskola ska vara teologisk betyder att det verkligen behövs ett seriöst teologiskt arbete, både för att grundligt rannsaka Skrifterna och djupen hos Gud, för att utrusta Guds folk med undervisning, och för att träna skickliga ledare.

Att det ska vara en högskola betyder att den har undervisning, forskning och träning för professionell tjänst av hög kvalitet, minst på nivå med annan högskoleutbildning.

Utbildningen ska ha en profil, som samlar bredden av bibeltroende kristna från alla sammanhang:

  • Bibelvetenskap som utgår från Bibeln som Guds Ord,
  • Systematisk teologi med utgångspunkt i den apostoliska tron,
  • Kyrkohistoria som studerar och lär av det Anden gjort under tvåtusen år,
  • Pastoral teologi för förkunnelse och mission, församlingsbyggande och själavård,
  • Andlig teologi där man fördjupas i mångfalden av bön och andliga uttrycksformer i Kristi kropp,
  • Etik som behandlar frågor som människovärdet, etik vid livets början och slut, samlevnad och den kristna trons relation till samhället.
  • Apologetik, som sakligt och sakkunnigt kan besvara tidens frågor.
  • Till utbildningen kan också bland annat Institutet för judiska studier och institut för väckelseforskning knytas.

Vi vill arbeta för en sådan teologisk högskola. Men en sådan kräver att kristna ledare och hela Kristi kropp ser behovet av och är villiga att stå med i en sådan satsning, både i bön och offrande. Det kräver också att större donatorer vill investera av det de fått att förvalta som en grundplåt för en sådan institution.

Skandinavien behöver en kristen teologisk utbildning av hög kvalitet, som formar ledare med gedigen teologisk kunskap, och förmåga att vara en tydlig röst i samhällsdebatten, praktisk förmåga till tjänst i församling och samhälle, och ett starkt andligt liv.

Att bygga en sådan bibeltrogen teologisk utbildning är en ödesfråga för landet.

Anders Gerdmar, docent i teologi

Stanley Sjöberg, förkunnare

Carl-Erik Sahlberg, docent i teologi

Joakim Lundqvist, pastor, Livets Ord

Per-Olof Eurell, VD

Ulrika Ljunggren, Ek Mag

Hans Weichbrodt, inspiratör, Oasrörelsen

Berit Simonsson, inspiratör, Oasrörelsen

Torbjörn Aronson, Teol och Fil Dr
Remi Høidahl, Pastor, Sarpsborg, Norge

Stefan Abrahamsson, Skeppare, Elida

Patrik Sandberg, Sverigebönen

Anders Ekstedt, pastor, Pingst

Tommy Dahlman, förkunnare, författare